Games-Fun.Ru

Последний ответ

 • Анонс игры Dead Rising 2: Off the Record (66)

  • Страница 1 из 1
  • 1
  Скрипт на рекламу
  digetДата: Вторник, 13.04.2010, 13:49 | Сообщение # 1
  Сообщений: 1255
  Статус: Offline

  Скрипт на рекламу (нужно кликнуть на рекламу чтобы скачать очень полезный!)

  Code
  [<?if($RFILE_URL$)?><br><?if($USER_LOGGED_IN$)?><b>$USERNAME$</b><?else?><b>Ãîñòü</b><?endif?>, äëÿ òîãî ÷òîáû ñêà÷àòü "<b>$ENTRY_TITLE$</b>", Âàì íóæíî êëèêíóòü ïî 1 ðåêëàìíîé ññûëêå.
  <noindex><div id="oplac"><script type="text/javascript" src="http://z430.takru.com/in.php?id=439767"></script><div></noindex>
  <div id="hidden" style="display:none;">
  <br><br><center><center><noindex><a href="$RFILE_URL$" title="Ñêà÷àòü $ENTRY_TITLE$" target="blank"><img src="http://ucoz-scripts.ru/download1.gif" border="0" alt="" /></a><?if($RFILE_URL$)?><?endif?></a>
  </noindex></center><?endif?>
  <center></center>
  </div></div><br></center>
  </div>

  <script>
  function payForFiles(){
      var hid,tak,elems,num,pat,j,i;
      hid = document.getElementById("hidden");
      tak = new Array();
      elems = document.getElementsByTagName('A');
      num = elems.length;
      pat = new RegExp("(^|\\b)(takru)(\\b|$)");
      j = 0;
      for (i=0;i<num;i++){
      if(pat.test(elems[i].className)){
      elems[i].setAttribute('target','_blank');
      if (elems[i].addEventListener)
      elems[i].addEventListener("click", function(){hid.style.display = ""}, false);
      else if (elems[i].attachEvent)
      elems[i].attachEvent("onclick", function(){hid.style.display = ""});
      else elems[i].onclick = function(){hid.style.display = ""};
      j++;}
      }
  };
  payForFiles();
  </script>
  • Страница 1 из 1
  • 1
  Поиск: